FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 

ประวัติความเป็นมาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นโปรแกรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปีการศึกษา  2548  เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับเตรียมความพ้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society)โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านตลาดแรงงานที่มีความต้องการด้านสารสนเทศ  ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้นมา โดยเปิดปีแรกในปีการศึกษา 2548