แบบประเมินทวนสอบ 5 ด้าน สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์

รหัส 3083420 วิชา การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมู่เรียน 01

รหัส 3082603 วิชา การตัดต่อเบื้องต้น หมู่เรียน 01

รหัส 3081601 วิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น หมู่เรียน 01

รหัส 3082601 วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร หมู่เรียน 01

รหัส 3084319 วิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง หมู่เรียน 01

รหัส 3083418 วิชา เทคนิคการนำเสนองาน หมู่เรียน 01

รหัส 3083116 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1 หมู่เรียน 01

รหัส 3082205 วิชา การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น หมู่เรียน 01

รหัส 3084701 วิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์2 หมู่เรียน 01

รหัส 3082114 วิชา จริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3081113 วิชา วาทนิเทศ หมู่เรียน 01

รหัส 3083421 วิชา สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด หมู่เรียน 01

รหัส 3082602 วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร 1 หมู่เรียน 01

รหัส 3081112 วิชา จิตวิทยาการสื่อสาร หมู่เรียน 01

รหัส 3083604 วิชา เทคนิคการสร้างฉากและจัดแสง หมู่เรียน 01

รหัส 3083523 วิชา การสื่อสารชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม หมู่เรียน 01

รหัส 3083521 วิชา การสื่อสารเพื่อชีวิตและสังคม หมู่เรียน 01

รหัส 3083419 วิชา สื่อมวลชนสัมพันธ์ หมู่เรียน 01

รหัส 3081401 วิชา หลักสื่อสารการตลาด หมู่เรียน 01

รหัส 3083702 วิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3083520 วิชา การสื่อสารเพื่อลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หมู่เรียน 01

รหัส 3082114 วิชา จริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 02

รหัส 3082113 วิชา กฎหมายสื่อสารมวลชน หมู่เรียน 01

รหัส 3081110 วิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หมู่เรียน 01

รหัส 3083418 วิชา เทคนิคการนำเสนองาน หมู่เรียน 01

รหัส 3084317 วิชา โครงการพิเศษด้านวิทยุและโทรทัศน์ หมู่เรียน 01

รหัส 3081111 วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน หมู่เรียน 01

รหัส 3082112 วิชา ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3083519 วิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ หมู่เรียน 01

รหัส 3083314 วิชา การสร้างฉากและจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ หมู่เรียน 01

รหัส 3083701 วิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์1 หมู่เรียน 01

รหัส 3082111 วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3083318 วิชา การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ หมู่เรียน 01

รหัส 3084900 วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3083115 วิชา การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ หมู่เรียน 01

รหัส 3082304 วิชา การเขียนบทในงานสื่อสารมวลชน หมู่เรียน 01

รหัส 3083117 วิชา การรู้เท่าทันสื่อ หมู่เรียน 01

รหัส 3083316 วิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หมู่เรียน 01