แบบประเมินทวนสอบ 5 ด้าน สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรการบัญชี

รหัส 3644901 วิชา วิจัยทางการบัญชี หมู่เรียน 581 01

รหัส 3643902 วิชา ระเบียบวิธีวิจัย หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3641103 วิชา การบัญชีขั้นต้น หมู่เรียน 611 01

รหัส 3642204 วิชา การบัญชีบริหาร หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3643802 วิชา ภาษีอากร 2 หมู่เรียน 581 01

รหัส 3643805 วิชา ภาษีอากร 2 หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3643102 วิชา การบัญชีขั้นสูง 2 หมู่เรียน 581 01

รหัส 3643104 วิชา การบัญชีขั้นสูง 2 หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3643501 วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมู่เรียน 581 01

รหัส 3641105 วิชา การจัดการการเงิน หมู่เรียน 611 01

รหัส 3641104 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 หมู่เรียน 611 010203

รหัส 3644909 วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หมู่เรียน 581 010203

รหัส 3641105 วิชา การจัดการการเงิน หมู่เรียน 611 0203

รหัส 3642607 วิชา การบัญชีกิจการเฉพาะ หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3643302 วิชา การสอบบัญชี หมู่เรียน 581 01

รหัส 3643306 วิชา การสอบบัญชี หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3642105 วิชา ทฤษฎีบัญชี หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3642501 วิชา ระบบสารสนเทศทางบัญชี หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3502201 วิชา ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย หมู่เรียน 581 01

รหัส 3643305 วิชา การตรวจสอบภายใน หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3642201 วิชา การบัญชีต้นทุน1 หมู่เรียน 581 010203

รหัส 3642203 วิชา การบัญชีต้นทุน หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3642804 วิชา ภาษีอากร1 หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3643105 วิชา การวางระบบบัญชี หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3644907 วิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 581 010203

รหัส 3643503 วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี หมู่เรียน 581 0102

รหัส 3643507 วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3643101 วิชา การบัญชีชั้นสูง1 หมู่เรียน 571,581 010203

รหัส 3643103 วิชา การบัญชีชั้นสูง1 หมู่เรียน 591 010203

รหัส 3643402 วิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ หมู่เรียน 581 010203

รหัส 3642104 วิชา การบัญชีชั้นกลาง2 หมู่เรียน 601 010203

รหัส 3644908 วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หมู่เรียน 581 010203

รหัส 3641103 วิชา การบัญชีขั้นต้น หมู่เรียน 611 010203

รหัส 3642801 วิชา ภาษีอากร 1 หมู่เรียน 581 0102

รหัส 3642102 วิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 หมู่เรียน 581 01