แบบสอบถามออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561

ลิงค์แบบสอบถาม : https://goo.gl/nW8Shk

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องน้ำ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561

ลิงค์แบบสอบถาม : https://goo.gl/Kmw8JS