entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 

  

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  โทรศัพท์ 0-7426-0268  โทรสาร 0-7426-0269