FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


รายละเอียด  

 

นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ การแข่งขันภาพถ่ายและบรรยายพิเศษครั้งที่ 6


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัญชี โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการบัญชี


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมการตลาด market plan contest 10


รายละเอียด  

 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพย์ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมนิเทศศาสตร์ ในการแข่งขันสารคดีเชิงข่าว สายฟ้าน้อย ครังที่ 13 ปี 2560


รายละเอียด  

 

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา


รายละเอียด  

 

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏสงขลา คว้าอันดับ 2 ของประเทศ พร้อมโลห์ และ เงินรางวัล 30,000


รายละเอียด  

 

การตลาด วจก.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1


รายละเอียด  

 

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏสงขลา กวาด 4 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมท่องเที่ยวเกาะยอ


รายละเอียด  

 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี (ทีม SKRU-ACC1) คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


รายละเอียด  

 

มรภ.สงขลาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้น รับทุนการศึกษา 20,000 บาท


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาการตลาด


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2559


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


รายละเอียด  

 

โปรแกรมนิเทศศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ รางวัลข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี


รายละเอียด  

 

ขอแสดงความยินดีโปรแกรมคอมฯ


รายละเอียด  

 

นักศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการทำ work shop สารคดีเชิงข่าว


รายละเอียด  

1