FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
อบรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการศึกษา
 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดอบรมเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการศึกษา" เมื่อวันที 10 ตุลาคม 2554  ณ ห้องประชุมชบา 3-402 คณะวิทยาการจัดการจัดการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย
UploadImage

UploadImage

UploadImage