entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะวิทยาการจัดการ
 
บรรยากาศจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะวิทยาการจัดการ ณ พื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage