FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2562
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ณ อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage