FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 63
 
บรรยากาศโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage