FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นิเทศศาสตร์อบรมการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแก่นักศึกษาสาขาพละศึกษา
 
   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน บูรณาการสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา แก่นักศึกษาสาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนายวัฒนา ชูดละออง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านการถ่ายคลิปวิดีโอและเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชัน KineMaster และภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาสาขาพละศึกษาฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอเพื่อส่งประกวดภายใต้หัวข้อ สื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา พร้อมทั้งประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล
    ซึ่งการจัดการโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน Kine Master ได้ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมKine Master ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และเปิดโอกาศให้นักศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage