FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
การฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว " Green Office" วันที่ 11 กุมภาพันธื 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage