FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
การประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือน
 
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือนในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66 – 511 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage