FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ 2562
 
บรรยากาศกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการชบาน้อยสู่รั้วใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมแบ่งเป็น พิธีมุสลิม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และพิธีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารบริการนักศึกษา ชั้น 3 (อาคารโรงอาหารใหม่ข้างตึก วจก.) 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage