FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
อบรมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและ Start up “Mgt Start up วัย Teen”
 
บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 : อบรมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและ Start up “Mgt Start up วัย Teen” คณะวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13-14, 20 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม, 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม 221/1 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage