FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2561
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2561 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชบา 1 คณะวิทยาการจัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage