FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตพรีเมี่ยม
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตพรีเมี่ยม(ด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage