FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคนิคการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage