FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอบสัมภาษณ์รับตรงอิสระ รอบที่ 5 ครั้งที่ 2
 
บรรยาการการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage