FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
มอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา 2561
 
บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage