FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
การสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับภาคี
 
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับภาคีเครือข่ายราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ  คณะวิทยาการจัดการ มีน้องๆให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage