FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา (มรภ.สงขลา) ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 66-311 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแป็นการแสดงถึงการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้รับฟังรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 
นำเสนอผลงาน กระบวนการทำงานภายในองค์กรแต่ละองค์กร และปัญหาและอุปสรรคในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารุ่นน้องได้พัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมของตนเองในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปในอนาคต
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage